CSS hacky pro IE

Pokud potřebujeme CSS jen pro různé verze IE CSS: #hack{ color:red; /* všechny prohlížeče */ color:red !important; /* všechny prohlížeče kromě IE6 */ _color:red; /* pracuje jen v IE6 */ *color:red; /* IE6, IE7 */ +color:red; /* pracuje jen v IE7*/ *+color:red; /* pracuje jen v IE7 */ color:red\9; /* IE6, IE7, IE8, IE9 */ [&hellip

Více…

.htaccess přesměrování a odstranění koncovky .html a načtení .php souboru

Pokud jste měli soubory .html a chcete načítat .php soubory se stejným názvem, ale aby v url nešla vidět žádná koncovka. Tudíž jste měli stranka.html, teď máte stranka.php a url se přesměruje po napsání www.domena.cz/stranka.html na www.domena.cz/stranka (kde bude načtená stranka.php) # browser requests HTML RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.html RewriteRule ^/?(.*)\.html$ /$1 [R=301] # check [&hellip

Více…

Přesměrování http na https pomocí htaccess

RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} Pokud potřebujeme vždy k URI přidat www. – https://www.mylog.cz/ (když někdo napíše mylog.cz bez www) RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Více…

Smazat poslední lomítko z URL pomocí .htaccess

Umaže z URL poslední lomítko, aby neházel prohlížeč error 500. Takto chce prohlížeč přistupovat k adresáři. Po přidání následujícího kódu do .htaccess se umaže z URL adresy končící lomítko, takže url bude vypadat např. místo /adresa-url/ takto /adresa-url RewriteEngine on # smazat posledni lomitko / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} /(.*)/$ RewriteRule ^ /%1

Více…

Kopírování obrázků pomocí jQuery a přiřazení eventů klonům

Kopírování (klonování) obrázků do jiného elementu pomocí jQuery. A povolení přiřazení událostí (bind events) těmto kopiím (klonům), protože defaultně toto nefunguje. $(‚.preview-pic img‘).each(function(index, element) { $(this).clone(element, true).appendTo($(‚#magnified .modal-footer‘));  // zkopírujeme všechny obrázky z divu preview-pic do divu .modal-footer. True povolí přiřazení událostí pokud později potřebujeme }); $(‚#magnified .modal-footer img‘).on(„click“, function(){  //přiřazení událostí kopiím (v tomto [&hellip

Více…

Show / hide element na stránce

Skript pro zobrazení a skrytí elementů na stránce. Univerzálně stačí přiřadit třídy showhider-X „tlačítku“ a showhide-X prvku, který chceme skrýt (kde X je číslo, které spojuje elementy). HTML <p><input id=“checkbox“ class=“checkboxstyle“ type=“checkbox“ /><label class=“showhider-1″ for=“checkbox“>Po kliknutí se zatrhne checkbox a rozjede skrytý div</label> <div class=“showhide-1″ style=“display: none;“>Show / hide DIV</div></p> Javascript <script> //ukaž, když zatrhneš [&hellip

Více…

jQuery vypsání obrázků pomocí html

Script vypíše všechny obrázky na stránce popořadě (opakují se pokud použijete jeden obrázek vícekrát) za div .container var images=$(„img“); images.each(function( index ) { $(„.container“).append(„Všechny obrázky v dokumentu: “ + images[index].outerHTML); }) Pokud chcete jen první obrázek pak stačí změnit skript na: var images=$(„img“); $(„.container“).append(images[0].outerHTML); atd. Nebo vypsání konkrétních obrázků s konkrétním classem atd. a přiřazení [&hellip

Více…

Ve Windows 10 nefunguje režim spánku po zavření notebooku

Po zavření víka notebooku nefunguje režim spánku ani hibernace na Windows 10, nic se nestane. Napište do vyhledávání Windows (Start okno): control.exe /name Microsoft.Troubleshooting A vyberte možnost „Vylepšit využití energie“  (angl. „Improve power usage“)

Více…

Automatické pomalé najetí na kotvu pomocí jQuery – smoothscroll

Po kliknutí na <a href=“#kotva“>sjeď na kotvu</a> stránka neskočí nárazově na element s id=kotva, ale sjede na ni pomocí animace. Ostatní odkazy se chovají normálně, jenm ty které začínají na # budou všechny mít tuto funkci. Javascript: $(„.smooth-scroll a[href^=’#‘]“).on(‚click‘, function(e) { e.preventDefault(); var hash = this.hash; $(‚html, body‘).animate({ scrollTop: $(hash).offset().top }, „slow“, function(){ window.location.hash = [&hellip

Více…

Zalamování elementů za každým n-tým elementem pomocí CSS

Za každým 3. divem má být zalomeno: div:nth-child(3n+4) { clear: left; } Za každým 4. divem má být zalomeno: div:nth-child(4n+5) { clear: left; } atd

Více…

Bootstrap carousel swipe

Pro swipe effect (ovládání carouselu pohybem prstu doleva a doprava) stačí přidat následující javascript: <script> var mycarousel = document.getElementById(„myCarousel“); mycarousel.addEventListener(‚touchstart‘, handleTouchStart, false); mycarousel.addEventListener(‚touchmove‘, handleTouchMove, false); var xDown = null; var yDown = null; function handleTouchStart(evt) { xDown = evt.touches[0].clientX; yDown = evt.touches[0].clientY; }; function handleTouchMove(evt) { if ( ! xDown || ! yDown ) { [&hellip

Více…

Vytvoření base64 stringu z obrázku

Když potřebujete vytvořit base64 obrázek např. pro pozadí background: url(data:image/png;base64,….); Vložte Obrázek: Výsledek: Html: <h2>Input</h2> <form class=“input-group“ id=“img2b64″> <input id=“inputFileToLoad“ type=“file“ onchange=“encodeImageFileAsURL();“ /> </form> <hr> <h2>Output</h2> <div class=“output“> <textarea class=“form-control“></textarea><br> <a></a><br><br> <img><br> </div> Javascript: function encodeImageFileAsURL(cb) { return function(){ var file = this.files[0]; var reader  = new FileReader(); reader.onloadend = function () { cb(reader.result); } [&hellip

Více…

Změna zkratky ctrl+enter ve Firefoxu

Po zapsání internetové adresy se po zmáčknutí ctrl+enter doplní „.cz“ místo „.com“ Do příkazové řádky napište about:config A změnte browser.fixup.alternate.suffix; na .cz

Více…

Automatické vytvoření indikátorů pro Carousel Bootstrap

Jednoduchý javascript pro automatické vytvoření indikátorů (klikacích teček) pro změnu Carouselu (otáčecí galerie) Script: var myCarousel = $(„.carousel“); myCarousel.append(„<ol class=’carousel-indicators‘></ol>“); var indicators = $(„.carousel-indicators“); myCarousel.find(„.carousel-inner“).children(„.item“).each(function(index) { (index === 0) ? indicators.append(„<li data-target=’#myCarousel‘ data-slide-to='“+index+“‚ class=’active‘></li>“) : indicators.append(„<li data-target=’#myCarousel‘ data-slide-to='“+index+“‚></li>“); }); <!– spustit carousel –> $(‚.carousel‘).carousel(); Credit: https://coderwall.com/p/4ulwtg/auto-generate-twitter-bootstap-carousel-indicators

Více…

Výpis alt obrázku pomocí jQuery

Jelikož nelze vypsat alt pomocí CSS3 (content:attr(alt); nefunguje u obrázků). Pak lze vypsat alt pomocí jednoduchého javascriptu. html: <a class=“thumbnail“ title=“random title m3″ href=“/img.jpg“><img src=“/img.jpg“ alt=“random title m3″ /></a> script: <script> $(„.thumbnail“).each(function() { var imageCaption = $(this).find(„img“).attr(„alt“); imageCaption = imageCaption.replace(/m3/g, „m<sup>3</sup>“); //pokud chceme například změnit něco; zde m3 na m<sup>3</sup> $(„<span>“ + imageCaption + „</span>“).appendTo(this); [&hellip

Více…